Seri RMH
  >   Seri RMH
Trung tâm ta rô ngang tốc độ cao 2 bàn làm việc
Sản xuất chi tiết phức tạp